Договор использования помещения

Lūdzu uzmanīgi izlasiet šo TELPU LIETOŠANAS LĪGUMU, tas satur svarīgu informāciju par Jūsu tiesībām un pienākumiem, iznomājot un apmeklējot wowselfieriga. Paldies, ka sadarbojaties ar wowselfieriga!

TELPU LIETOŠANAS LĪGUMS (vienreizējai telpu lietošanai), RĪgā 2021. gada_________________ SIA ”WOW-WOW”, reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar reģistra Nr. 40203325571, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 49, k - 4, Rīga, LV-1004, tās valdes locekles Sanitas Ozolas personā, kura rīkojas, pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk – wowselfieriga, no vienas puses, un _____________________________ (vārds, uzvārds/ uzņēmuma nosaukums), ___________________(personas kods/ uzņēmuma reģistrācijas numurs), _______________________(adrese), turpmāk – Lietotājs, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi – Līdzējs, abi kopā – Līdzēji, noslēdz šādu Telpu lietošanas līgumu (turpmāk – Līgums):

 • 1.Līguma priekšmets

 • 1.1wowselfieriga nodod un Lietotājs pieņem lietošanā telpas – Rīgā, Mūkusalas iela 49, k-4 ,turpmāk – Telpas.

 • 1.2Uz Telpu lietošanas laiku wowselfieriga nodod lietošanā telpas ar visu aprīkojumu.

 • 2.Līguma termiņš

 • 2.1.Līgums stājas spēkā brīdī, kad to parakstījuši abi Līdzēji un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei. Par saistību izpildi šī Līguma izpratnē tiek saprasta Telpu lietošanas tiesību nodošana noteiktajā laikā un apjomā un Telpu lietošanas maksas saņemšana.

 • 2.2.Telpu lietošanas termiņš noteikts no 202_. gada _______________ pulksten _____ līdz 202_. gada _______________pulksten ______.

 • 3.Samaksas noteikumi

 • 3.1.Maksa par Telpu lietošanu (t.sk., komunālajiem pakalpojumiem un aprīkojumu) tiek noteikta EUR ___________________________ .

 • 3.2.Lietotājs samaksā maksu par Telpu lietošanu un citiem pakalpojumiem:

 • 3.2.1.veicot vienreizēju priekšapmaksas maksājumu wowselfieriga saskaņā ar izsniegto rēķinu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad nauda tiek saņemta norēķinu kontā.

 • 3.2.2.veicot maksu atbilstoši wowselfieriga noteiktajam Telpu cenrādim tīmekļa vietnē wowwow.lv. Lietotājam ir pienākums saglabāt elektronisko rēķinu par veikto pakalpojuma apmaksu līdz wowselfieriga Telpu lietošanas beigām;

 • 3.3.Ja Lietotājs pārsniedz Līguma 2.2.punktā noteikto Telpu lietošanas termiņu, tad summa apmaksai tiek palielināta papildus par katru izmantoto stundu, saskaņā ar Līguma 3.1.punktā noteikto izcenojumu pēc wowselfieriga piestādītā rēķina 5 (piecu) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

 • 3.4.Par samaksas termiņa nokavēšanu Lietotājs maksā wowselfieriga nokavējuma procentus 0,1% apmērā no kopējās pamatparāda summas par katru nokavēto kalendāro dienu. Procentu pieaugums apstājas, kad vēl nesamaksāto procentu daudzums sasniedzis pamatparāda lielumu. No Lietotāja saņemtajiem maksājumiem, pirmkārt, tiek dzēsti kavējuma procenti, tad pārējā parāda summa.

 • 4.Līdzēju pienākumi un tiesības

 • 4.1.Ar Telpu stāvokli Lietotājs ir iepazinies un viņam nav par to pretenziju un tādas netiks celtas arī vēlāk. Tās tiek nodotas lietošanā tādā stāvoklī kādā tās ir nodošanas dienā.

 • 4.2Līdzēji piekrīt nodot savus personas datus viens otram šī Līguma pienākumu, tiesību un izpildei.

 • 4.3.Lietotāja pienākumi:

 • 4.3.1.Līguma 2.2.punktā noteiktajā Telpu lietošanas laikā veikt visas nepieciešamās darbības (tai skaitā wowselfieriga prasības, kas attiecas uz Telpu uzturēšanu kārtībā), lai nepasliktinātu Telpu tehnisko stāvokli;

 • 4.3.2.Līguma 2.2.punktā noteiktajā Telpu lietošanas laikā uzņemties pilnu atbildību par Telpu ekspluatāciju, nodrošināt un sekot sanitāro normu un ugunsdrošības noteikumu ievērošanai;

 • 4.3.3.Samaksāt wowselfieriga maksu par Telpu lietošanu šī Līguma noteiktā kārtībā;

 • 4.3.4.Ja Lietotāja vai trešo personu darbības vai bezdarbības dēļ Telpām, vai Telpu aprīkojumam radušies bojājumi vai bojāeja, Lietotājs sedz wowselfieriga ar bojājumu novēršanu saistītos izdevumus vai atlīdzina wowselfieriga radušos zaudējumus;

 • 4.3.5.Telpas labā tehniskā stāvoklī un tīras nodot wowselfieriga. Ar labo stāvokli Līguma izpratnē saprotams tāds stāvoklis, kas nav sliktāks par to, kāds bija saņemot Telpas lietošanā;

 • 4.3.6.Nodrošināt sabiedrisko kārtību Telpās to lietošanas laikā;

 • 4.3.7.Atbildēt par nepilngadīgām personām, kuras uzturēsies wowselfieriga Telpās;

 • 4.3.8.Nodrošināt likumdošanas prasības attiecībā uz ārkārtas stāvokļa ievērošanu Telpās, saskaņā ar 2021.gada 9.oktobra Ministru kabineta rīkojums Nr. 720 “Rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

 • 4.4.Lietotājam aizliegts:

 • 4.4.1.Remontēt vai citādi izmainīt Telpu vizuālo interjeru bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar wowselfieriga;

 • 4.4.2.Nodot Telpas lietošanā trešajām personām;

 • 4.4.3.Telpās izmantot konfeti, pirotehniku, dūmu sveces un citus uzliesmojošus objektus;

 • 4.4.4.Telpās smēķēt, ienest un lietot narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas. Wowselfieriga ir tiesīgs neielaist Lietotāju Telpās, kā arī neatlīdzināt veikto maksu šādās situācijās.

 • 4.5.wowselfieriga pienākumi:

 • 4.5.1.nodrošināt Lietotājam netraucētu Telpu lietošanu Līgumā norādītajā dienā un laikos, ja Lietotājs pilda šī Līguma nosacījumus.

 • 4.6.wowselfieriga tiesības:

 • 4.6.1.Apsekot Telpas Lietotāja klātbūtnē, lai pārliecinātos par to izmantošanu atbilstoši Līguma nosacījumiem;

 • 4.6.2.Lauzt Līgumu pirms termiņa šajā Līgumā noteiktos gadījumos;

 • 4.6.3.Publicēt Telpās uzņemto foto vai video wowselfieriga sociālās vides kontos (Facebook, Instagram, TikTok un citi) un mājas lapā wowwow.lv.

  1. Līguma izbeigšana un pretenziju iesniegšanas kārtība
 • 5.1.Līgums izbeidzas, ja Līdzēji ir izpildījuši saistības.

 • 5.2.wowselfieriga ir tiesīgs izbeigt Līgumu pirms uzsākta Telpu faktiskā lietošana saskaņā ar Līguma 2.2. punktu, ja Lietotājs nav veicis maksājumus saskaņā ar Līguma 3.2.punktu.

 • 5.3.Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Lietotājam pilnībā neizmantojot Līguma 2.2.punktā noteikto Telpu lietošanas laiku, Lietotājam nav tiesību prasīt daļēji atmaksāt samaksāto maksu par Telpu lietošanu.

 • 5.4.Ja wowselfieriga savas vainas dēļ nepilda savas 4.5.1.punktā noteiktās saistības, Lietotājs ir tiesīgs prasīt atmaksāt samaksāto maksu par Telpu lietošanu.

 • 5.5.Visos gadījumos par Līguma saistību neizpildi un/vai jebkādu Līguma noteikumu pārkāpumu Līdzēji ir atbildīgi vispārējā civiltiesiskajā kārtībā.

 • 6.Nobeiguma noteikumi

 • 6.1.Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tās atzīst Līgumu par pareizu, abpusēji izdevīgu.

 • 6.2.Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi sastādāmi rakstveidā un pievienojami Līgumam kā pielikumi, kas pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses, kļūst par neatņemamām Līguma sastāvdaļām.

 • 6.3.Ar Līguma noslēgšanas brīdi jebkādas agrākās Pušu vienošanās, rakstiskas vai mutiskas, kas attiecas uz Līguma priekšmetu, zaudē spēku un netiek ievērotas.

 • 6.4.Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

 • 6.5.Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par savas atrašanās vietas, pārstāvja, bankas rekvizītu un citas būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Puses uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma savlaicīgu nepildīšanu.

 • 6.6.Līgums, tā noteikumu saturs, kā arī visa informācija, kuru Puses atklājušas viena otrai Līguma sastādīšanas un izpildes nolūkā, uzskatāma par konfidenciālu un neatklājamu trešajām personām bez otras Puses piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

 • 6.7.Līgums sastādīts uz 2 lapām latviešu valodā 2 eksemplāros, pa vienam katrai no Pusēm.

wowselfieriga: Lietotājs: Lietotājs SIA “WOW-WOW”
Adrese: Mūkusalas iela 49, k - 4, Rīga, LV-1004 Reģistrācijas Nr. 40203325571 Banka: AS “Citadele” Konts: LV05PARX0027055130002 Valdes locekle

S. Ozola ____________________ ______________________